ISPARTA ARABULUCULUK DERNEĞİ GÜNCEL ÜYE LİSTESİ

(Üye kayıt sırasına göre)

1.      Avukat Arabulucu Ülkem BAŞ

2.      Avukat Arabulucu Ünsal ÇANKAYA

3.      Avukat Arabulucu Sevinç DÜZ

4.      Avukat Arabulucu Egemen TANYILDIZ

5.      Stj. Avukat Evren SARIPINAR

6.      Avukat Arabulucu Ramazan ERDEMİR

7.      Avukat Arabulucu Faruk ALGINKILIÇ

8.      Avukat Arabulucu M. Nuri ALTUĞ

9.      Avukat Halil ÇETİNLİ

10.   Avukat Arabulucu Recep ÇELİK

11.   Avukat Tayfun Veli ÖZVEREN

12.   Avukat Gökmen Hakkı GÖKMENOĞLU

13.   Avukat Arabulucu M. Hakan KOÇER

14.   Avukat Ahmet KÖKMEN

15.   Avukat Arabulucu Serdar İPEK

16.   Avukat İsmail Özer ÖZGÜL

17.   Avukat Arabulucu Yunus DABAN

18.   Avukat Arabulucu Süleyman UYSAL

19.   Avukat Arabulucu M. Yıldırım GÖRGÜLÜ

20.   Avukat Arabulucu Şayeste ÖZER CEYLAN

21.   Avukat Arabulucu Emine ŞAHİN

22.   Avukat Arabulucu Arzu ELMA BENLİ

23.   Avukat Arabulucu Fahrettin ÖNDER

24.   Avukat Arabulucu Süleyman DOST

25.   Avukat Arabulucu Filiz ARSEVEN

26.   Avukat Arabulucu M. Ali BÜLBÜL

27.   Avukat Arabulucu Osman YILMAZ

28.   Avukat Arabulucu Binnaz YALÇIN GÖK

29.   Avukat Arabulucu Meryem KAYA

30.   Avukat Arabulucu Hakan AKMAN

31.   Avukat Arabulucu Derya AKMAN

32.   Avukat Arabulucu Ömer BERBER

33.   Avukat Arabulucu A. Yasir PİRİMOĞLU

34.   Avukat Arabulucu Hatice ÇETİN GÜCÜYENER

35.   Avukat Arabulucu Fatih koyuncu

36.   Avukat Arabulucu Melike YILMAZ ÖZKALE

 

Üyelik Başvurusu veya üyelikten çıkma işlemleri için irtibat 0.532.598.61.34ISPARTA ARABULUCULUK DERNEĞİ (32-012-158)  DÖRDÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI                                      18/06/2021

1.     Derneğimiz 4. olağan genel kurul toplantısı tüzük hükümlerine uygun olarak 18/06/2021 saat:10.00’da dernek merkezinde başladı. Yapılan yoklamada, toplantıya 36 üyemizden 28’nin katıldığı hazirun listesinin kontrolünden anlaşıldı. Toplantı yeter sayısının sağlandığı anlaşıldı. Saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşımız okundu.

2.     YK Başkanı Ünsal ÇANKAYA’nın açılış konuşmasından sonra divan oluşturuldu. Divan Başkanlığına Avukat Ülkem BAŞ, Başkan Yardımcılığına Stj. Av. Evren SARIPINAR, Sekreter üyeliğe Avukat Sevinç DÜZ  seçildi.

3.     Gündemin 4 ve 5. maddeleri uyarınca, Yönetim ve Denetim kurulu raporları okunduktan sonra her iki kurulda oybirliği ile ibra edildi.

4.   Gündemin 6. maddesi uyarınca dernek organ seçimlerinin ve genel kurul olağan toplantısının üç yılda bir yapılmasına yönelik tüzük değişikliği oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Dernek Tüzüğünün 12. maddesinin (b) fıkrası; “Olağan genel kurul bir yılda bir kez, Mart ayı içerisinde, yönetim kurulu tarafından belirlenen yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulu tarafından çağrılır” şeklindeyken, “Olağan genel kurul üç yılda bir kez, Mart ayı içerisinde, yönetim kurulu tarafından belirlenen yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulu tarafından çağrılır” şeklinde değiştirilmesi 28 üyenin oybirliği ile dolayısıyla Tüzüğün 28. maddesinde yazılı nitelikli çoğunluk sağlanmak suretiyle kabul edildi.

5.     Gündemin 6. maddesi uyarınca yapılan seçim sonucunda;

Yönetim Kurulu asil üyeliklerine;

Başkan: Avukat Arabulucu Ülkem BAŞ

Başkan Yardımcısı: Avukat Arabulucu Ünsal ÇANKAYA

Sekreter: Avukat Arabulucu Sevinç DÜZ

Sayman: Avukat Arabulucu Egemen TANYILDIZ

Üye: Stj. Avukat Evren SARIPINAR

Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine;

Başkan: Avukat Arabulucu Ramazan ERDEMİR

Başkan Yardımcısı: Avukat Arabulucu M. Nuri ALTUĞ

Sekreter: Avukat Arabulucu Recep ÇELİK

Sayman: Avukat Arabulucu M. Hakan KOÇER

Üye: Avukat Arabulucu Serdar İPEK

Denetim Kurulu asil üyeliklerine

Başkan: Avukat Arabulucu Yunus DABAN

Üye: Avukat Arabulucu M. Yıldırım GÖRGÜLÜ

Üye: Avukat Arabulucu Emine ŞAHİN

Denetim Kurulu yedek üyeliklerine

Başkan: Avukat Arabulucu Arzu ELMA BENLİ

Üye: Avukat Arabulucu Fahrettin ÖNDER

Üye: Avukat Arabulucu Süleyman DOST oybirliği ile seçildi.

           6.    Temenni ve dilekler görüşülüp toplantıya  son verildi. 18/06/2021

Divan Başkanı                                                         

Avukat Arabulucu Ülkem BAŞ    

 

Başkan Yardımcısı

Stj. Av. Evren SARIPINAR                    

 

Sekreter Üye

Avukat Arabulucu Sevinç DÜZ

 

Dördüncü Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararı ve Çağrı Mektubu

Dernek Yönetim Kurulunun 21/05/2021 gün ve 22 numaralı kararı uyarınca,

A. Derneğimizin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18/06/2021 günü saat: 10.00’da, Dernek Merkezinde gerçekleştirilecektir.

B. Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 25/06/2021 saat:10.00’da aynı yerde yapılacaktır.

C. Toplantı çağrısı dernek internet sayfasından duyurulacaktır.

D. Toplantı Gündem Maddeleri:
Toplantı gündem maddeleri aşağıdadır.
1. Açılış ve yoklama (Hazirun Listesinin imzalanması)
2. Divan heyeti teşkili3.  Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
4. Yönetim kurulu raporunun okunması müzakeresi ve ibrası
5. Denetleme kurulu raporunun okunması müzakeresi ve ibrası
6. Yeni Yönetim ve Denetim Kurul üyelerinin seçimi ve Genel Kurul olağan toplantılarının 3 yılda bir yapılmasına ilişkin tüzük değişikliğinin oylanması
7. Dilek ve temenniler
8. Kapanış
Toplantımıza iştirak etmeniz saygı ile arz olunur.


Yönetim Kurulu

Avukat Arabulucu Ünsal ÇANKAYA

Avukat Arabulucu Recep ÇELİK

Avukat Arabulucu Sevinç DÜZ

 

 

Isparta Arabuluculuk Merkezi 30'a yakın dernek üyesi arabulucumuz tarafından kurulmuştur.

Merkezimizin sayfasını www.ispardem.com adresinden görüntüleyebilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Medya Faaliyetleri

 İzleyebileceğiniz proğramlar

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Sayın Hakan Öztatar'ın,
canlı yayında örnek gösterdiği
Isparta çözümü.

İzleyiniz

Kanal 32'de yayınlanan, "Ekonomi vizyon" programında;Isparta Arabuluculuk Derneği Başkanı Arabulucu Avukat Ülkem Baş tarafından, Arabuluculuk anlatıldı.

İzleyiniz

 

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Sayın Hakan Öztatar'ın da katıldığı, Kanal 32'de yayınlanan, "Ne var? Ne yok?" programında Arabuluculuk tartışıldı.

İzleyiniz

 

 

 

 

 

 

E-Posta

İletişim

 

Derneğe üye olma şartları ve başvuru
Dernek Tüzüğünün 7. maddesine göre;
1. Tam ehliyetli olmak,
2. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
3. Dernek üyeliğinden yasaklanmamış olmak,
4. Sicile kayıtlı olanlar,
5. Arabuluculuk eğitimi alanlar,
6. Arabuluculuk eğitimi verenler,
7. Sicile kayıtlı olmasa veya eğitim almış olmasa dahi Kanunun 20. maddesinde yazılı şartlara haiz olanlar,
8. Arabuluculuğun toplumda tanıtımı ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayabilecek olan gerçek ve tüzel kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Üye olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler;
1. Üye olma talepli dilekçe
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Sabıka kaydı
4. Bir adet vesikalık fotoğraf ile dernek merkezimize başvurmalıdır. Başvurular Tüzüğün 8. maddesine göre değerlendirilecektir.


Derneğin Amacı

Alternatif bir uyuşmazlık çözüm yolu olarak belirlenen arabuluculuğun uygulama alanını genişletmek, kamuoyuna tanıtımını sağlamak, arabulucu olabilme şartlarına haiz olanlara eğitim vermek, eğitim verenlerin uygulamalardan haberdar olmasını sağlamak, sicile kayıtlı olsun veya olmasın gerçek ve tüzel kişiler aracılığı ile bilgilendirme yapmak, arabuluculuk çözüm yoluna başvurmak isteyenleri, sicile kayıtlı ve dernek üyesi arabuluculara yönlendirmek amacı ile kurulmuştur.

 


Adalet Bakanlığı - Dernek İşbirliği
Adalet Bakanlığı, Arabuluculuk Daire Başkanı Sayın Hakan Öztatar; Bakanlık Siciline kayıtlı arabulucuların; gerek arabuluculuğun tanıtımı, gerekse arabulculuk faaliyetlerinin koordinasyonun sağlanması maksadıyla derneğimizin kuruluşunu istemiş ve desteklemiştir.Sayın Daire Başkanımız ile halen koordineli çalışmalarımız devam etmektedir.

 Adalet Sarayı Arabuluculuk Merkezi açılmış olup, 6325 sayılı Arabuluculuk Kanunu; tarafların arabulucuyu seçmelerini şahsi tercihlerine bağlamıştır. Bunun yanıda Arabuluculuk Merkezi, başvuranların sicile kayıtlı arabuluculara yönlendirilmesine hizmet ederek, arabulucuya ulaşım kolaylığı sağlayacaktır. Diğer yandan arabuluculuğun tanıtımı ve yaygınlaştırılmasına hizmet edecektir.

 

 


Isparta Arabuluculuk Derneği Tüzüğü

1. Derneğin adı, adresi ve logosu
Derneğin Adı :
Isparta Arabuluculuk Derneği
Derneğin Adresi :Pirimehmet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Esener Psj. Kat:2 Isparta
Derneğin Merkezi :Isparta./Türkiye olup, dernek, yurt içinde şubeler açabilir.
Derneğin Logosu :Dernek logosu; simetrik iki köşebent, köşebentlerin içinde gül ve Isparta Arabuluculuk Derneği yazısından oluşur. İki köşebent; karşılıklı anlayış ve uzlaşmayı, gül ise Isparta’yı ve iyiniyeti sembolize eder.

2. Tanımlar
Kanun :
6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu,
Tüzük :Isparta Arabuluculuk Derneği Tüzüğünü,
Bakanlık :Adalet Bakanlığını,
Daire Başkanlığı :Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığını,
Arabulucu :Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişiyi,
Arabuluculuk :Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyari olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini,
Sicil :Bakanlık tarafından tutulan arabulucular sicilini,
Başvuran :Arabuluculuk çözüm yoluna başvuru yapan gerçek veya tüzel kişiyi,
Çalışan (Görevli) :Derneğe üye olmamakla birlikte, ücret karşılığı veya gönüllü olarak dernek faaliyetlerine katılan gerçek kişiyi ifade eder.

3. Amaç
Alternatif bir uyuşmazlık çözüm yolu olarak belirlenen arabuluculuğun uygulama alanını genişletmek, kamuoyuna tanıtımını sağlamak, arabulucu olabilme şartlarına haiz olanlara eğitim vermek, eğitim verenlerin uygulamalardan haberdar olmasını sağlamak, sicile kayıtlı olsun veya olmasın gerçek ve tüzel kişiler aracılığı ile bilgilendirme yapmak, arabuluculuk çözüm yoluna başvurmak isteyenleri, sicile kayıtlı ve dernek üyesi arabuluculara yönlendirmek amacı ile kurulmuştur.

4. Faaliyet Alanı
Dernek, hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk alanında faaliyet gösterir.

5. Çalışma konuları ve faaliyet kapsamı
a.
Daire ile işbirliği ve koordinasyonda bulunarak arabulucluğun tanıtım ve uygulanması yönünde bilinç oluşturmak maksadıyla, Daire ile işbirliği ve koordinasyon yapmak,
b. Kuruluş amacına hizmet etmek ve dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer, gibi eğitim çalışmaları veya etkinlikler düzenlemek
c. İnternet sitesi açmak, yasal sosyal paylaşım sitelerine üye olmak, broşür, dergi çıkarmak, TV proğramları gibi yazılı ve görsel yayınlar yapmak
d. Sicile kayıtlı dernek üyesi arabuluculara, derneğe başvuru yapan kişileri bir sıra dahilinde yönlendirmek,
e. Üye arabuluculara şamil olmak üzere, daire tarafından hazırlanan arabuluculuk asgari ücret tarifesine aykırı olmamak kaydıyla tavsiye niteliğinde ücret tarifesi belirlemek,
f. Amacın gerçekleştirilmesi için görev alanlarına giren konularda resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla ortak projeler yürütmek,
g. Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon veya konfederasyon çatısı altında birleşmek,
h. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul, gayrimenkul ve demirbaşlar satın almak
ı. Terör saldırıları, doğal felaketler ve benzeri durumlarda veya geleneksel törenlerde ortaya çıkan zorluklar karşısında, kültürel ve sosyal dayanışmayı sağlamak için faaliyet tertiplemektir.

6. Faaliyet gösterilemeyecek konular
a.
Ticaret yapamaz.
b. Bağış kabul edemez.
c. Bağışta bulunamaz.
Birlik veya federasyona üye olunması halinde, bağlandığı birlik veya fedarasyona ödenti yapması bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

7. Üye olmak için aranacak şartlar
a.
Tam ehliyetli olmak,
b. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
c. Dernek üyeliğinden yasaklanmamış olmak,
d. Sicile kayıtlı olanlar,
e. Arabuluculuk eğitimi alanlar,
f. Arabuluculuk eğitimi verenler,
g. Sicile kayıtlı olmasa veya eğitim almış olmasa dahi Kanunun 20. maddesinde yazılı şartlara haiz olanlar,
h. Arabuluculuğun toplumda tanıtımı ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayabilecek olan gerçek ve tüzel kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

8. Üyelik İşlemleri;
a.
Gerçek veya tüzel kişiler; tüzüğün, 7/d, e, f, g veya h maddelerinden hangisinin kapsamı içinde olduğunu belirtmek ve adli sabıka sicil kaydını da eklemek suretiyle, yazılı olarak üye olma talebinde bulunabilirler. Talep, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç imza karşılığı başvuru sahibine tebliğ edilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulan deftere kaydedilir.
b. Derneğin çalışma ve uygulama alanına katkıda bulunanlar; yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

9. Üyenin hak ve yükümlülükleri
Her üyenin dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma hakkı olup, genel kurulda bir oy ile temsil edilir. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.
Üyeler, dernek tüzüğüne uymak, derneğe bağlılık göstermek ve yönetim kurulunca belirlenen giriş ve yıllık aidatları ödemekle yükümlüdürler.

10. Üyeliğin Sona Ermesi
a. Çıkma:
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
b. Çıkarılma: Üyenin; tüzüğün 7. maddesinde yazılı üyelik şartlarını kaybetmesi, dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunması, verilen görevlerden sürekli kaçınması, yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememesi, dernek organlarınca verilen kararlara uymaması hallerinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

11. Dernek Organları
Derneğin organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruludur.

12. Genel Kurulunun Kuruluş şekli, toplanma zamanı, toplantı çağrı ve usulü
a.
Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
b. Olağan genel kurul, yılda bir kez, Mart ayı içerisinde, yönetim kurulu tarafından belirlenen yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
c. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
d. Genel kurulu toplantıya çağrı için yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, asgari on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı gönderilen çağrıda belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
e. Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
f. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
g. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
h. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
ı. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
j. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
k. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
l. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

13. Genel Kurulun; toplanma, karar alma ve oy kullanma usul ve şekilleri;
a. Toplantı yeter sayısı:
Genel kurul toplantıları , dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Genel kuru, katılma hakkı bulunan üyelerin, salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle topantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak bu topantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurullarının üye tam sayısının iki katından az olamaz.
b.
Karar Yeter Sayısı: Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararlarında tüzüğün 28 ve 29. maddesinde belirtilen toplantı ve karar yeter sayısı aranır.
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak yapılır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır.
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının işbu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

14. Genel Kurulun görev ve yetkileri;
a.
Dernek organlarının seçilmesi,
b. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
d. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görülmesi halinde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
f. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
g. Dernek için gerekli olan taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
h. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin incelenip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
ı. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
j. Derneğin federasyona veya birliğe katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
k. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
l. Derneğin feshedilmesi,
m. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
n. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
o.
Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, hususları Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır.

15. Yönetim Kurulu’nun teşkili;
a.
Yönetim kurulu, beş (5) asıl beş (5) yedek olmak üzere genel kurulca seçilen üyelerden oluşur.
b. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
c. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.
d. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. En az üç üye ile. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

16. Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri;
a.
Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya üçüncü bir kişiye yetki vermek,
b.
Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
c.
Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak,
d. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
e.
Genel kurulun verdiği yetki ile şube veya temsilcilik açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
f. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,
g. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek ve genel kurula sunmak,
h.
Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
ı. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
j. Görevlendireceği üye veya dernek görevlisi eli ile arabuluculuya gitmek isteyen kişileri, dernek üyesi olan, sicile kayıtlı arabuluculara, sıra ve hakkaniyetle yönlendirmek.
k. Üye arabuluculara şamil olmak üzere, daire tarafından hazırlanan arabuluculuk asgari ücret tarifesine aykırı olmamak kaydıyla tavsiye niteliğinde ücret tarifesi belirlemek,
l. Daire ve arabuluculuk merkezleri ile koordinasyonu sağlamak,
m. Tüzüğün 5. Maddesinde yazılı olan diğer çalışma konularının yürütülmesini sağlamaktır.

 17. Denetim Kurulu’nun teşkili,
Denetim kurulu, genel kurulca seçilen üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur.

18. Denetim Kurulu’nun görev ve yetkileri;
a.
Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini gözetmek
b. Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını denetlemek.
c. Denetim ve gözetim sorumluluğunu en az yılda bir kez yönetim kuruluna rapor etmek.
d.
Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmaktır.

 19. Dernek gelirleri;
a.
Üye aidatı: Üyelerden alınacak giriş ödentisi ve aylık-yıllık aidatı belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir.
b. Şube ödentisi: Şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %.10’u 6 ayda bir genel merkeze gönderilir.
c. Dernek tarafından tertiplenen sosyal faaliyetlerden sağlanan gelirler,
d. Derneğin malvarlığından elde edilecek gelirler,


20. Derneğin defter tutma esas ve usulleri
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

21. Tutulacak defterler ve tasdik işlemleri
Dernekte, işletme hesabına göre defter tutulur. Kanunen zorunluluk arz etmesi halinde bilanço esasına göre tutulacak defterler ise Dernekler Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtildiği gibi olacaktır. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
a. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
b. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
c. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
d. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
e. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
f. Arabulucuya yönlendirme defteri: Başvurucuyu, derneğe üye olan arabuluculara bir sıra dahilinde yapılan yönlendirmeler işlenir.
g. Bilanço esasına geçilmesi halinde tutulacak defterler Dernekler Kanun ve Yönetmeliğinde belirtildiği gibidir.
Dernek, tutulması zorunlu defterleri kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirir.

22. Gelir tablosu ve bilanço düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında, Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

23. Derneğin gelir ve gider işlemlerinde kullanılacak belgeler
a.
Dernek gelirlerinin tahsili için alındı belgesi kullanılıacak olup, belgeler yönetim kurulu kararıyla bastırılır.
b. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
c. Dernek giderleri fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır ancak dernek; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlerler.
d. Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Dernekler Yönetmeliği’nin Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

 24. Gelir ve gider belgelerinin saklanma süresi
Defterler hariç olmak üzere, dernekler tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

25. Beyanname verilmesi
Dernek yönetim kurulu başkanları, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernek Beyannamelerini ilgili mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. Şubeler, mülki idare amirliğine verecekleri beyannamelerin birer örneğini bağlı bulundukları derneğe de vermekle yükümlüdürler.

26. Bildirim yükümlülüğü
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler şunlardır:
a. Genel Kurul sonuç bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur. Sandığı bulunan dernekler, sandıklarına ait genel kurul sonuç bildirimini bu maddede belirtilen usulde mülki idare amirliğine bildirirler. Genel kurul sonuç bildirimi ve eklerinin mevzuata uygunluğu dernekler birimlerince incelenir. Varsa, eksiklerin veya hataların giderilmesi ilgili derneklerden istenir. Eksiklik ve hataların giderilmemesi veya konusu suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlem yapılır.
b. Değişikliklerin bildirilmesi
(1)
Dernek, yerleşim yerlerinde meydana gelen değişikliklere ilişkin olarak Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimini; genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında meydana gelen değişikliklere ilişkin Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimini doldurmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür.
(2) Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
c. Taşınmazların bildirilmesi
Dernek, edindiği taşınmazları tapuya tescilinden itibaren otuzgün içinde Taşınmaz Mal Bildirimini doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür
d. Ortak projelerle ilgili bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

27. Derneğin Şube ve Temsilcilikleri
Şubeler, dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği olmayan ve bünyesinde organları bulunan bir alt birimdir. Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla genel kurulca verilen yetki uyarınca yönetim kurullarının yetkili kılacağı en az üç kişinin imzaladığı iki adet Kuruluş Bildirimi ve ekleri şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine verilir. Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur. Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar. Şube yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.
Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkidare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

28. Tüzük değişikliği
a.
Tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
b. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda, tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 29. Derneğin sona ermesi ve tasfiye İşlemleri
a.
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Fesih kararının alınabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
b. Fesih için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
c. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında "tasfiye halinde Isparta Arabuluculuk Derneği" ibaresi kullanılır.
d. Tasfiye; Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerne uygun olarak gerçekleştirilir.

30.Hüküm eksikliği
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda; Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, ve Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde: Geçici yönetim kurulunun teşkili ve görevi
İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan yedi gerçek kişiden oluşmuş geçici yönetim kurulunun, üyeleri ve üyelere ait imzalar aşağıda belirtilmiş olup, geçici yönetim kurulunun görevi; birinci olağan genel kurul toplantısında teşkil edilecek yönetim kurulunun, göreve başlamasına kadar devam eder. Buna göre geçici yönetim kurulu üyelerinin ad, soyad, görev imzaları aşağıdadır.

ADI VE SOYADI

GÖREVİ

Ülkem BAŞ

Başkan

Ünsal ÇANKAYA

Başkan Yardımcısı

Recep UYSAL

Sekreter

İsmail Özer ÖZGÜL

Sayman

Evren SARIPINAR

Üye

Sevinç DÜZ

Üye

Egemen TANYILDIZ

Üye

 

Üçüncü Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu ve Yönetim Listesi

Derneğimizin 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17 Mart 2018 Cumartesi günü saat: 13.00’da, dernek merkezinde gerçekleştirilmiş olup, yapılan seçim sonucunda;
Yönetim Kurulu:
Başkan: Avukat Arabulucu Ünsal ÇANKAYA
Başkan Yrd: Avukat Arabulucu Recep ÇELİK
Sekreter: Avukat Arabulucu Sevinç DÜZ
Sayman: Avukat İsmail Özer ÖZGÜL
Üye: Avukat Arabulucu Ahmet KÖKMEN
Denetim Kurulu:
Başkan: Avukat Arabulucu Serdar İPEK
Üye: Avukat Arabulucu Yunus DABAN
Üye: Avukat Arabulucu Süleyman UYSAL olacak şekilde görev dağılımı yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 Üçüncü Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı Mektubu

Derneğimizin 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17 Mart 2018 Cumartesi günü saat: 13.00’da, Dernek Merkezinde gerçekleştirilecektir.
Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 31 Mart 2018 Cumartesi günü saat:13.00’da aynı yerde yapılacaktır.
Toplantı gündem maddeleri aşağıdadır.
1. Açılış ve yoklama
2. Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
3. Divan heyeti teşkili
4. Yönetim kurulu raporunun okunması müzakeresi ve ibrası
5. Denetleme kurulu raporunun okunması müzakeresi ve ibrası
6. Yeni Yönetim ve Denetim Kurul üyelerinin seçimi
7. Dava şartı arabuluculukta çıkan sorunlar ve çözüm yolları
8. Arabuluculuk merkezi kurulmasına ilişkin yürütülen faaliyet
9. Dilek ve temenniler
10. İkram
11. Kapanış
Toplantımıza iştirak etmeniz saygı ile arz olunur.

Toplantı Yeri: Isparta Arabuluculuk Derneği
Avukat Arabulucu Ülkem BAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

 

İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu ve Yönetim Listesi

Derneğimizin 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19 Mart 2017 Pazar günü saat: 11.00’da, Isparta Baro Başkanlığı binası, konferans salonunda gerçekleştiilmiş olup, yapılan seçim sonucunda;
Yönetim Kurulu:
Başkan: Avukat Ülkem BAŞ
Başkan Yrd: Avukat Ünsal ÇANKAYA
Sekreter: Avukat ismail Özer ÖZGÜL
Sayman: Avukat Egemen TANYILDIZ
Üye: Avukat Süleyman UYSAL
Denetim Kurulu:
Başkan: Avukat Ahmet KÖKMEN
Üye: Hukukçu - Öğretmen Evren SARIPINAR
Üye: Avukat Katibi Recep UYSAL olacak şekilde görev dağılımı yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Toplantı gündeminin diğer konularından olan tavsiye edilen arabuluculuk başvuru ücreti, 400,00 TL. olarak belirlenmiştir.

İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı Mektubu

Derneğimizin 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19 Mart 2017 Pazar günü saat: 11.00’da, Isparta Baro Başkanlığı binası, konferans salonunda gerçekleştirilecektir
Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 02 Nisan 2017 Pazar günü saat:11.00’da aynı yerde yapılacaktır.
Toplantı gündem maddeleri aşağıdadır.
1. Açılış ve yoklama
2. Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
3. Divan heyeti teşkili
4. Yönetim kurulu raporunun okunması müzakeresi ve ibrası
5. Denetleme kurulu raporunun okunması müzakeresi ve ibrası
6. Yeni Yönetim ve Denetim Kurul üyelerinin seçimi
7. Dernek faaliyetlerinin; arabuluculuğa ilişkin yapılacak yasal düzenlemeler ve özellikle İş Kanunu kapsamında değerlendirilmesi ve görevlendirmelerin yapılış şeklinin belirlenmesi
8. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı online arabuluculuk sistemi hakkında bilgilendirme
9. Dilek ve temenniler
10. İkram
11. Kapanış
Toplantımıza iştirak etmeniz saygı ile arz olunur.
Avukat Arabulucu Ülkem BAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

 

Birinci Olağan Genel Kurul Sonucu

Isparta Arabuluculuk Derneği'nin 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Eylül 2016 günü gerçekleştirilmiştir. Yapılan seçim sonucunda;
Yönetim Kurulu:
Başkan: Avukat Ülkem BAŞ
Başkan Yrd: Avukat Ünsal ÇANKAYA
Sekreter: Avukat ismail Özer ÖZGÜL
Sayman: Avukat Egemen TANYILDIZ
Üye: Avukat Faruk ALGINKILINÇ
Denetim Kurulu:
Başkan: Avukat Ahmet KÖKMEN
Üye: Hukukçu - Öğretmen Evren SARIPINAR
Üye: Avukat Katibi Recep UYSAL olacak şekilde görev dağılımı yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

Sitemizde bulunan makale ve yazılar kaynak gösterilmeden kullanılamaz.